Vertrouwen in de toekomst

REGEERAKKOORD 2017 - 2021Regeerakkoord


Het nieuwe kabinet heeft het klimaat naar eigen zeggen tot speerpunt gemaakt. Er komen meer plekken op zee waar windmolenparken gebouwd kunnen worden. Mensen die een huis laten bouwen, krijgen niet meer standaard een aansluiting op het aardgas, maar in plaats daarvan een "recht op warmte".

Het volledige regeerakkoord is HIER te lezen.

Wonen
De economische crisis na 2008 heeft grote impact gehad op de woningmarkt, de woningbouw en de capaciteit van de bouwsector. Nu de economie sterk aantrekt, is de vraag naar woning weer enorm toegenomen. Er zijn meer woningen nodig van goede kwaliteit, passend bij de finaciële mogelijkheden en hedendaagse wensen van mensen. We geven prioriteit aan middenhuurwoningen in de vrije sector. Woningmarktbeleid vergt samenwerking met medeoveheden, corporaties en private partijen. Voor komende periode is het doel om meer nieuwe koop- en huurwoningen te bouwen, voldoende koop- en huuraanbod voor specifieke groepen te realiseren en flinke stappen te zetten voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

koopwoningmarkt
Om risico's op de balansen van banken en gezinnen te beperken zijn de hypotheekregels de afgelopen kabinetsperiode aangepast. De maximale hypotheek wordt stapsgewijs afgebouwd tot maximaal de waarde van de woning. Daaraan wordt vastgehouden.
Het percentage waartegen hyupotheekrente mag worden afgetrokken wordt in stappen van 3% per jaar verlaagd totdat het basistarief is bereikt.

IB PAKKET:
Invoeren tweeschijvenstelsel
Bevriezen aangrijpingspunt toptarief voor de kabinetsperiode
Aftrekposten beleidelijk naar aftrek tegen lage tarief
Verlagen EWF
Verminderen beleidsmatige verlenging aanrijpingspunt toptarief na 2021
Geleidelijk afschaffen aftrek wegens geen of geringen eigen woning schuld
verhogen Algemene heffingskorting
maximale Arbeidskorting bij afbouwpunt 
Verhogen ouderenkorting
Vaste voet in de IACK naar 0 euro en verhogen opbouwpercentage
Geleidelijk afschaffen overdraagbaarheid IACK?AK
Geen IACK en arbeidskorting voor werklozen in de ZW
Overige lasten
Verhogen lage BTW tarief naar 9%
Verhogen tabasaccijns
Aanpassing bos III
Beperken 30% regeling naar 5 jaar
Verlaging normpercentage zorgtoeslag paren
Verruiming onbelaste vrijwilligersvergoeding
Reserving transitie afschaffing doorsneesystematiek pensioenen
Uitgaven
Kindgebonden budget later afbouwen voor paren
Verhogen kinderopvangtoeslag
Verhogen kinderbijslag
Beperken jaarlijkse afbouw AHK bijstand
Harde afbouwgrens huurtoeslag wegnemen
Doorwerking verhogen algemene heffingskorting naar toeslagen